NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
DLA INWESTORA

Za co inwestor płaci podwykonawcy?

Granice kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy
10 XII
2019

odpowiedzialność solidarna inwestora

Gdy spełnione są przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy, warto zastanowić się, jakie należności podwykonawcy mogą zostać zaspokojone przez inwestora. Może się bowiem okazać, że inwestor nie zapłaci podwykonawcy wszystkich kwot, do zapłaty których zobowiązany jest generalny wykonawca.

Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy a odpowiedzialność generalnego wykonawcy

Mimo powiązania należy odróżnić odpowiedzialność inwestora od odpowiedzialności generalnego wykonawcy, ponieważ są to odrębne konstrukcje prawne. Zobowiązanie generalnego wykonawcy jest typowym zobowiązaniem umownym wynikającym z kontraktu, który zawarł on z podwykonawcą. Taka umowa określa zwykle nie tylko kwotę wynagrodzenia, ale także sposób i termin jego płatności, jak również inne warunki współpracy stron.Natomiast zobowiązanie inwestora wynika bezpośrednio z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Ta regulacja przesądza (o ile spełnione są określone przesłanki, o których pisaliśmy w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?) o istnieniu odpowiedzialności solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy i jej charakterze prawnym, ale nie określa wielu jej szczegółów, zwłaszcza terminu płatności.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane

Przepis wskazuje wyraźnie, że odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy dotyczy jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych w kwocie ustalonej w umowie pomiędzy podwykonawcą a generalnym wykonawcą(jakiego rodzaju roboty wchodzą tu w grę pisaliśmy w artykule Podwykonawca – czyli kto?). Oznacza to przede wszystkim, że odpowiedzialnością solidarną inwestora wobec podwykonawcy nie są objęte inne niż wynagrodzenie należności generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, takie jak np. zwrot kwot zatrzymanych, kary umowne, należności za czas przestoju czy zwrot kosztów mediów. W tym zakresie Sąd Najwyższy przesądził, że: „Z całą pewnością należy (…) wykluczyć (…) dalej idącą odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy, w szczególności za zawinione działania (zaniechania) wykonawcy wyrządzające szkodę, za wydatki związane z dochodzeniem roszczenia bezpośrednio przeciwko wykonawcy.” (wyrok SN z 5.09.2012, IV CSK 91/12). Dodatkowo, kwota odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy od inwestora za wykonanie prac, które następnie powierzono podwykonawcy, jednak wymaga to zwykle dokładniejszej analizy.

W razie opóźnienia w płatności…

… warto pamiętać, że inwestor odpowiada tylko za opóźnienie własne, nie za opóźnienie generalnego wykonawcy. Jak wskazano, zobowiązania tych podmiotów, choć powiązane, są bowiem odrębnymi długami, z których każdy wynika z innej podstawy prawnej, a w konsekwencji inaczej określa się termin jego płatności. W stosunku do inwestora zastosowanie znajduje tu zwykle art. 455 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Powyższe nie oznacza oczywiście, że od inwestora nie można domagać się odsetek za opóźnienie w płatności. Należy je jednak liczyć inaczej niż odsetki od generalnego wykonawcy.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze artykuły

12 III
2021
DLA WYKONAWCY

Koronawirus na budowie – argumenty dla wykonawcy

Środki prawne do wykorzystania przez wykonawcę w przypadku trudności z realizacją robót z powodu COVID-19
19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
logo portalu mbw budowlane
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
logo portalu o specjalnych strefach ekonomicznych
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie